Inschrijfformulier V.V. DWSM

 

Omdat er handtekeningen nodig zijn, kan het formulier NIET digitaal verzonden worden.
Heeft u het formulier volledig ingevuld dan kunt u het afdrukken en opsturen naar de ledenadministratie.
( ... Eerst afdrukken en daarna invullen kan ook ... )

Jeugd   senioren - zaterdag   senioren - zondag   trainend lid

Voorletters

: - man     - vrouw

Roepnaam

:

Achternaam

:

Adres

:

Postcode en Woonplaats

:

Telefoon

:

E-mail adres

:

Geboortedatum

:

Nationaliteit

:

Soort legitimatiebewijs (tot 16 jaar
van ouder/voogd)

:

Nummer legitimatiebewijs

:

Heeft u al eerder gevoetbald

: - ja     - nee

Zo ja, bij welke club

:

Heeft u een U_pas

: - ja   (Kopie meesturen) - nee

Nummer U-pas

: Geldig t/m

Gezinsleden lid van V.V. D.W.S.M.

:

Contributie

Alle nieuwe leden van V.V. D.W.S.M. dienen hun jaarlijkse contributie via een machtiging tot automatische incasso te betalen in 2 termijnen. Zonder volledig ingevulde ondertekende machtiging is inschrijven als lid niet mogelijk !!!

Ondergetekende machtigt V.V. D.W.S.M. tot wederopzegging om van onderstaande bank-/girorekening de contributie af te schrijven:

Rekeningnummer/IBAN

:

Ten name van

:

Handtekening

: Vergeet niet uw handtekening !!!


Datum

:

De spelerspas

Alle spelende KNVB-leden, vanaf de D-pupillen (10 jaar) moeten in het bezit zijn van een spelerspas. De KNVB heeft hiertoe besloten. Dit betekent dat kandidaat-leden samen met dit inschrijfformulier een pasfoto moeten inleveren. Voor het vervaardigen van de spelerspas is toestemming nodig van de speler/speelster of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij geef ik toestemming mijn pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken, voor het vervaardigen van de KNVB spelerspas, door Sagem Identification en gedurende de geldigheid van de spelerspas te bewaren:

Handtekening
van speler/speelster of ouder/voogd indien jonger dan 16 jaar.

: Vergeet niet uw handtekening !!!


Vrijwilligersbeleid:

Een vereniging kan uiteraard niet zonder enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers. Mocht u belangstelling hebben voor een functie binnen de vereniging, dan kunt u dat hieronder aangeven. De opsomming van taken/functies (m/v) is niet compleet.

Scheidsrechter
Jeugdleider
Trainer/coach
Bestuursfunctie
Verrichten kleine klussen: loodgieter / electricien / timmerman / .................
Sponsor worden
meedraaien met de kantinedienst
Ik wil ......

Het (Jeugd)lidmaatschap betekent voor zowel de leden als hun ouders/verzorgers de aanvaarding van de gedragscodes en procedures.

Dit formulier (volledig) ingevuld opsturen naar: Ledenadministratie V.V. D.W.S.M - Koppestokstraat 76 3554 BG Utrecht.